top of page
Cancellation-Policy-.png
newgvclogo.png

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Podmínky používání webových stránek

 

Obsah a informace Global Vacation Club zobrazené na této webové stránce Global Vacation Club ("Stránky") jsou majetkem Global Vacation Club GVC) a/nebo jiných stran. Stahování, reprodukce nebo opakovaný přenos informací GVC, jiné než pro nekomerční individuální použití, je přísně zakázáno. Neváhejte prosím kdykoli procházet Stránku; procházením tohoto webu však podléháte podmínkám (dále jen „podmínky“) tohoto webu. Vstupem na tyto stránky přijímáte, bez omezení a výhrad, následující podmínky. Pokud NEPŘIJÍMÁTE Smluvní podmínky, přestaňte prosím používat tyto stránky. 

ZÁSADY PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ BYLY AKTUALIZOVÁNY S ÚČINNOSTÍ 10. PROSINCE 2021.

PRAVIDLA A PODMÍNKY

Používání stránek

GVC si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení upravit Podmínky a upravit, přidat nebo ukončit jakýkoli aspekt, obsah nebo funkci stránek. Takové změny, úpravy, doplnění, vymazání nabudou účinnosti oznámením, které vám může být poskytnuto zveřejněním na Stránce, e-mailem nebo jakýmkoli jiným způsobem. Pokračování v používání těchto stránek bude představovat váš závazný souhlas s jakýmikoli změnami, úpravami, doplněními nebo vypuštěními. Stránky jsou vlastněny a provozovány pouze společností GVC a jejími přidruženými společnostmi a obsahuje materiál, který je zcela nebo částečně odvozen z materiálu dodávaného a vlastněného společností GVC a dalšími zdroji. Takový materiál je chráněn autorským právem, ochrannou známkou a dalšími platnými zákony. Nesmíte upravovat, kopírovat, reprodukovat, znovu publikovat, nahrávat, zveřejňovat, přenášet, veřejně zobrazovat, připravovat odvozená díla na základě nebo jakýmkoliv způsobem distribuovat jakýkoli materiál ze stránek, včetně, ale bez omezení na text, zvuk, video, kód a software. GVC nezaručuje ani neprohlašuje, že vaše použití materiálů zobrazených na Stránkách neporuší práva třetích stran, které nevlastní ani nejsou s GVC spojeny. Internetové stránky GVC mohou obsahovat nebo odkazovat na ochranné známky, patenty, materiály chráněné autorským právem, obchodní tajemství, technologie, produkty, procesy nebo jiná vlastnická práva GVC a/nebo jiných stran. Žádná licence ani právo na žádné takové ochranné známky, patenty, materiály chráněné autorským právem, obchodní tajemství, technologie, produkty, procesy a další vlastnická práva společnosti GVC a/nebo jiných stran vám nejsou uděleny ani vám nejsou uděleny._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_

 

Global Vacation Club a programy a produkty poskytované pod značkou Global Vacation Club nejsou vlastněny, vyvinuty ani prodávány Global Vacation Club. Global Vacation Club používá značky Global na základě licence od Global Vacation Club a jeho přidružených společností. 

 

Souhlasíte s tím, že budete provádět pouze oprávněné rezervace v dobré víře pro použití pouze vámi a vašimi pozvanými hosty, a nikoli pro jiné účely, včetně, bez omezení, dalšího prodeje, nedovoleného přidělování nebo zveřejňování na webových stránkách třetích stran nebo spekulativních, nepravdivých nebo podvodných rezervace, nebo jakákoliv rezervace v očekávání poptávky.

Omezení odpovědnosti

POUŽÍVÁNÍ A PROCHÁZENÍ STRÁNEK JE NA VLASTNÍ RIZIKO. PŘEBÍRÁTE PLNOU ODPOVĚDNOST ZA REALIZACI DOSTATEČNÝCH POSTUPŮ A KONTROLY PRO SPLNĚNÍ VAŠICH POŽADAVKŮ NA PŘESNOST A VHODNOST STRÁNEK VČETNĚ INFORMACÍ A ZA UDRŽOVÁNÍ JAKÝCHKOLI PROSTŘEDKŮ, KTERÉ MŮŽETE POŽADOVAT PRO SUBSTRUKCI LOSTIPLY POSKYTOVÁNO NÍŽE. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A JAKÉKOLI INFORMACE ODESLANÉ NEBO PŘIJATÉ V SOUVISLOSTI S NÍM NEMUSÍ BÝT ZABEZPEČENÉ A MOHOU BÝT ZAJIŠTĚNY NEOPRÁVNĚNÝMI STRANAMI. PŘEBÍRÁTE ODPOVĚDNOST ZA VŠECHNY NÁKLADY NA VEŠKEROU POTŘEBNOU ÚDRŽBU, OPRAVU ČI OPRAVU VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU NEBO JINÉHO MAJETKU. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST MVCI, JEJÍ MATEŘSKÉ NEBO DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI ANI JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NEBO DODAVATELÉ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO JINÉ ŠKODY VZNIKLÉ Z TOHOTO VZNIKU ZPOŽDĚNÍ NEBO NEMOŽNOST POUŽÍVAT STRÁNKU NEBO JAKÉKOLI INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY INZEROVANÉ NA STRÁNKÁCH NEBO ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK, ODSTRANĚNÍ NEBO VYMAZÁNÍ JAKÝCHKOLI MATERIÁLŮ NEBO ZÁZNAMŮ PŘEDKLÁDANÝCH NEBO ZVEŘEJNĚNÝCH NA JINÝCH STRÁNKÁCH STRÁNEK, AŤ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, deliktu, přísné ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, I V PŘÍPADĚ, ŽE GVC NEBO JEJÍ DCEŘINÁ SPOLEČNOST, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NEBO DODAVATELÉ BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST ŠKODY. TOTO ODMÍTNUTÍ SE VZTAHUJE BEZ OMEZENÍ NA JAKÉKOLI ŠKODY NEBO ZRANĚNÍ VZNIKLÉ Z JAKÉKOLI SELHÁNÍ FUNKCE, CHYBY, VYPADÁNÍ, PŘERUŠENÍ, VYMAZÁNÍ, ZÁVADY, ZPOŽDĚNÍ V PROVOZU NEBO PŘENOSU, SYSTÉMOVÉHO MUČNÍHO VÍRU, POČÍTAČOVÉHO VIRUSU, KOMPLETNÍHO SOUBORU FA , NEBO KRÁDEŽ, ZNIČENÍ, NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K JAKÉMUKOLI ZÁZNAMU, ZMĚNA NEBO POUŽITÍ. VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE GVC, JEJÍ MATEŘSKÉ NEBO DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NEBO DODAVATELÉ NEBUDOU ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI POVAŽUJÍCÍ, URÁŽKOVÉ NEBO NEZÁKONNÉ CHOVÁNÍ JAKÉHOKOLI UŽIVATELŮ STRÁNEK.

Souhlasíte s tím, že nebudete používat žádné zařízení, software nebo jiné nástroje k zasahování nebo pokusu o narušení řádného fungování stránek a že nepodniknete žádné kroky, které by nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžovaly naši infrastrukturu. Kromě toho souhlasíte s tím, že nebudete používat žádného robota, pavouka, jiné automatické zařízení nebo ruční proces ke sledování nebo kopírování našich webových stránek nebo obsahu zde obsaženého bez předchozího výslovného souhlasu oprávněného zástupce GVC (takový souhlas se považuje za udává se pro standardní technologii vyhledávačů používanou webovými stránkami pro vyhledávání na internetu k nasměrování uživatelů internetu na web). 

 

Stránka vám může poskytnout možnost používat uživatelská jména, hesla nebo jiné kódy nebo zařízení k získání přístupu k omezeným částem webu („přístupové kódy“). Obsah obsažený v těchto omezených oblastech je pro GVC důvěrný a je vám poskytován pouze pro vaše osobní použití. Vyhrazujeme si právo zakázat používání takových přístupových kódů vaším jménem třetím stranám, pokud zjistíme, že takové použití narušuje provoz webu nebo má za následek komerční výhody pro jiné subjekty k naší škodě. Máte jedinečné heslo, takže přístup k informacím může být omezen pouze na osoby, kterým jste heslo poskytli. Je vaší odpovědností chránit důvěrnost hesla. GVC nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli přístup k informacím nebo transakcím, které jsou prováděny s heslem, které vám bylo poskytnuto. Důrazně doporučujeme, abyste heslo pravidelně měnili, pokud máte podezření, že znalost hesla již není omezena na osoby, které jste autorizovali.

 

Podání

S jakoukoli komunikací nebo materiálem, který přenesete na stránky elektronickou poštou nebo jinak, bude nakládáno jako s nedůvěrnými a nechráněnými. Vše, co přenesete nebo odešlete, bude považováno za vlastnictví společnosti GVC nebo jejích přidružených společností a může to být použito k jakémukoli účelu, včetně, ale bez omezení na, reprodukce, zveřejnění, přenosu, zveřejnění, vysílání a zveřejňování. Kromě toho může společnost GVC volně používat a má se za to, že vlastní jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo techniky obsažené v jakékoli komunikaci, kterou zasíláte na Stránku, pro jakýkoli účel, včetně, nikoli však výhradně, vývoje, produkce, výrobu a marketing produktů a služeb využívajících takové informace. Zveřejnění, zveřejnění, předložení nebo nabídnutí jakýchkoli příspěvků na Stránku bude představovat postoupení všech celosvětových práv, titulů a podílů na všech autorských právech a dalších právech duševního vlastnictví v takovém podání společnosti GVC. GVC může upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat na jakémkoli médiu jakýkoli příspěvek, který předáte GVC nebo zveřejníte na webu, a bude vlastnit výlučně všechna taková práva, tituly a zájmy a nebude žádným způsobem omezena. při jeho komerčním nebo jiném použití podání nebo zveřejnění. GVC nemá a nebude mít žádnou povinnost: (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli vašich příspěvků nebo příspěvků jakéhokoli uživatele; (2) zaplatit vám nebo kterémukoli uživateli jakoukoli kompenzaci za jakékoli příspěvky; nebo (3) reagovat na jakékoli vaše příspěvky nebo příspěvky jakéhokoli jiného uživatele.

Ochrana autorských práv

Pokud se v dobré víře domníváte, že materiály hostované na těchto stránkách porušují vaše autorská práva, můžete jménem GVC zaslat písemné oznámení určenému zástupci pro autorská práva pro Global Vacation Club, které bude obsahovat následující informace. Upozorňujeme, že vaše stížnost nebude vyřízena, pokud nebude řádně vyplněna nebo bude neúplná. Jakákoli nepravdivá prohlášení ve vašem oznámení o tom, zda obsah nebo činnost porušují autorská práva, vás mohou vystavit odpovědnosti za škody. 

 

 

(i) Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno.

 

 

(ii) Identifikace díla chráněného autorským právem, které bylo údajně porušeno, nebo, pokud se na více děl chráněných autorským právem na jedné online stránce vztahuje jediné oznámení, reprezentativní seznam takových děl na této stránce.

 

 

(iii) Identifikace materiálu, o kterém se tvrdí, že porušuje autorská práva nebo je předmětem činnosti porušující autorská práva a který má být odstraněn nebo k němuž má být znemožněn přístup, a informace přiměřeně dostatečné k tomu, aby GVC materiál lokalizovala.

 

 

(iv) Informace přiměřeně dostatečné k tomu, aby GVC mohla kontaktovat žalující stranu, jako je adresa, telefonní číslo a, je-li k dispozici, elektronická adresa, na které lze žalující stranu kontaktovat.

 

 

(v) Prohlášení, že žalující strana je v dobré víře přesvědčena, že použití materiálu způsobem, který je předmětem stížnosti, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem.

 

 

(vi) Prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné a že stěžující si strana je oprávněna jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno, pod hrozbou trestu za křivou přísahu.


 

Vyplněné oznámení můžete zaslat nám do Global Vacation Club e-mailem na adresu GVC.

 

Blogové stránky GVC

Tato stránka může vám a dalším uživatelům poskytnout příležitost předkládat, zveřejňovat, zobrazovat, přenášet a/nebo vyměňovat informace, nápady, názory, fotografie, obrázky, poznámky, videa, tvůrčí práce nebo jiné informace, zprávy, přenosy nebo materiály pro nás, web nebo jiné ("Příspěvek" nebo "Příspěvky"). Příspěvky neodrážejí názory GVC; a GVC nemá žádnou povinnost monitorovat, upravovat nebo kontrolovat jakékoli příspěvky na webu. GVC nepřebírá ŽÁDNOU odpovědnost ani odpovědnost vyplývající z obsahu jakýchkoli takových příspěvků ani za žádnou chybu, pomluvu, urážku na cti, pomluvu, opomenutí, nepravdu, obscénnost, pornografii, vulgární výrazy, nebezpečí nebo nepřesnosti obsažené v jakýchkoli informacích na těchto stránkách. Je přísně zakázáno zveřejňovat nebo přenášet jakýkoli nezákonný, výhružný, urážlivý, pomlouvačný, obscénní, skandální, pobuřující, pornografický nebo profánní materiál, který by mohl představovat nebo podporovat jednání, které by bylo považováno za trestný čin, zakládat občanskoprávní odpovědnost nebo jinak porušovat jakýkoli zákon. Global Vacation Club bude plně spolupracovat s jakýmikoli orgány činnými v trestním řízení nebo soudním příkazem požadujícím nebo nařizujícím GVC ke zveřejnění identity kohokoli, kdo zveřejní takové informace nebo materiály. 

 

Registrace jako uživatel blogu GVC znamená, že souhlasíte s tím, že nebudete zveřejňovat žádný materiál, který by mohl způsobit urážku, který je chráněn autorským právem, ochrannou známkou nebo jiným vlastnickým právem – bez výslovného povolení vlastníka takových autorských práv – nebo který obsahuje osobní telefonní čísla nebo adresy. Že nebudete používat blogové stránky GVC k zveřejňování nebo přenášení reklam nebo komerčních žádostí jakéhokoli druhu. Tato společnost GVC nebo její zástupce má právo upravovat, cenzurovat, mazat nebo jinak upravovat jakýkoli příspěvek. Tato stránka neověřuje ani nezaručuje přesnost materiálu zveřejněného na blogových stránkách GVC ani nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, poškození nebo jiné závazky způsobené jakýmkoli zveřejněním. 

 

Společnost GVC může na základě vlastního uvážení ukončit vaše členské heslo a účet (nebo jakoukoli jejich část) nebo váš přístup na Stránku nebo odstranit a zlikvidovat veškerou vámi přenášenou komunikaci nebo informace uložené, odeslané nebo přijaté prostřednictvím Stránek bez předchozího oznámení a z jakéhokoli důvodu, mimo jiné včetně: (i) souběžného přístupu ke Stránkám s identickými uživatelskými identifikačními čísly, (ii) povolení jiné osobě nebo subjektu používat vaše uživatelské identifikační číslo k přístupu na Stránku, (iii) jakékoli jiný přístup nebo používání stránek, pokud není výslovně uvedeno, (iv) jakékoli porušení podmínek a podmínek těchto podmínek nebo pravidel a předpisů týkajících se používání softwaru a/nebo datových souborů obsažených nebo přístupných prostřednictvím Stránek nebo (v) manipulace nebo pozměňování jakéhokoli softwaru a/nebo datových souborů obsažených na Stránkách nebo přístupných prostřednictvím Stránek. Svůj přístup na blogovou stránku GVC níže můžete ukončit po třiceti (30) dnech písemného oznámení společnosti GVC o svém úmyslu ukončit. Ukončení, pozastavení nebo zrušení vašich přístupových práv neovlivní žádná práva nebo úlevy, na které může mít společnost GVC nárok ze zákona nebo ekvity. Po ukončení vašeho členství budou všechna práva, která vám byla udělena, automaticky ukončena a okamžitě vrácena společnosti GVC a jejím poskytovatelům licencí.

Zřeknutí se záruk

I když společnost GVC vynakládá přiměřené úsilí k tomu, aby na stránky zahrnula aktuální informace, společnost GVC neposkytuje žádné záruky ani prohlášení, pokud jde o jejich přesnost, včasnost, spolehlivost, úplnost nebo jiné. Obsah, materiály a produkty nebo služby dostupné na Stránkách nebo přístupné jejich prostřednictvím jsou TAK JAK JSOU a v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony,

GVC ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV A ZÁRUK VYPLÝVAJÍCÍCH Z SOUHLASU SOUHLASU GVC NEZARUČUJE, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ V TAKOVÝCH MATERIÁLech A PRODUKTech NEBO NA STRÁNKÁCH BUDOU NEPŘERUŠENÉ NEBO BEZ CHYB, BUDE K UŽÍVÁNÍ K DISPOZICI, ŽE VADY BUDOU OPRAVENY, A ŽE STRÁNKY BUDE ZAHRNĚNO OBSAH NEBO SERVER, KTERÝ JE ZPŮSOBUJE, NEOBSAHUJE VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení předpokládaných záruk, takže výše uvedené vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Technické nepřesnosti a typografické chyby

Informace GVC mohou obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby, včetně, ale nejen, nepřesností týkajících se cen nebo dostupnosti. GVC nepřebírá odpovědnost ani neručí za žádné takové nepřesnosti, chyby nebo opomenutí a nemá žádnou povinnost respektovat informace ovlivněné takovými nepřesnostmi. GVC si vyhrazuje právo provádět změny, opravy a/nebo vylepšení informací GVC a produktů a programů popsaných v těchto informacích, a to kdykoli bez upozornění.

Dostupnost produktů a služeb

Internetové stránky GVC obsahují informace o možnosti GVC rezervovat celosvětové produkty a služby, z nichž ne všechny jsou dostupné na každém místě ani je GVC nevlastní. Odkaz na produkt nebo službu GVC na internetové stránce GVC neznamená, že takové produkty nebo služby jsou ve vlastnictví GVC nebo budou dostupné ve vaší lokalitě.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a chránit společnost GVC a její dceřiné společnosti, přidružené společnosti a jejich příslušné úředníky, ředitele, vlastníky, zaměstnance, zástupce, poskytovatele informací a poskytovatele licencí (souhrnně „odškodněné strany“) před a proti jakýmkoli nárokům, odpovědnost , ztráty, žaloby, žaloby, náklady a výdaje (včetně poplatků za právní zastoupení) vyplývající z jakéhokoli porušení těchto Podmínek z vaší strany nebo vzniklé takovým porušením. Společnost GVC si vyhrazuje právo na vlastní náklady převzít výhradní obranu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, která by jinak podléhala odškodnění z vaší strany, a v takovém případě souhlasíte s tím, že budete spolupracovat s obhajobou takového nároku společností GVC.

Stránky bez GVC

Pokud se rozhodnete opustit stránky prostřednictvím odkazů na jiné stránky mimo GVC, včetně stránek inzerentů, společnost GVC nenese odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů těchto stránek ani za soubory cookie, které tyto stránky používají. Kromě toho, protože společnost GVC nemá žádnou kontrolu nad takovými stránkami a zdroji, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost GVC nenese odpovědnost za dostupnost takových externích stránek nebo zdrojů a nepodporuje a nenese odpovědnost za žádný obsah, reklamu a produkty. nebo jiné materiály na těchto stránkách nebo zdrojích nebo z nich dostupné.

Rozhodné právo

GVC je společnost registrovaná ve Spojeném království (registrační číslo společnosti 12346367) a naše webové stránky podléhají zákonům Spojeného království. Společnost GVC zpřístupní jakékoli informace týkající se používání této stránky, včetně osobních údajů, které se vás týkají, bez vašeho svolení, pokud to vyžaduje zákon, nebo v dobré víře, že taková akce je nezbytná k vyšetřování nebo ochraně před škodlivými aktivitami hostům GVC, návštěvníkům, spolupracovníkům, nebo majetku (včetně tohoto webu) nebo jiným.

newgvclogo.png
bottom of page