top of page
Cancellation-Policy-.png
newgvclogo.png

WEBSITE TERMS OF USE

Условия за ползване

 

Съдържанието и информацията Global Vacation Club, показани на този уебсайт на Global Vacation Club („Сайт“), са собственост на Global Vacation Club GVC) и/или други страни. Изтеглянето, възпроизвеждането или повторното предаване на GVC Информация, освен за некомерсиална индивидуална употреба, е строго забранено. Моля, не се колебайте да разглеждате сайта по всяко време; въпреки това, като разглеждате този сайт, вие сте обект на общите условия („Правила и условия“) на този сайт. С достъп до този сайт вие приемате, без ограничение или квалификация, следните Общи условия. Ако НЕ приемате Общите условия, моля, преустановете използването на този сайт.  

УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ СА АКТУАЛИЗИРАНИ ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2021 г.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Използване на Сайта

GVC си запазва правото, по свое усмотрение, да изменя Общите условия и да променя, добавя или прекратява всеки аспект, съдържание или функция на Сайта. Такива изменения, модификации, допълнения, изтривания влизат в сила след известие за тях, което може да ви бъде предоставено чрез публикуване на Сайта, по електронна поща или по друг начин. Продължаващото използване на Сайта от вас ще представлява вашето обвързващо приемане на всякакви такива изменения, модификации, допълнения или изтривания. Сайтът е собственост и се управлява само от GVC и свързаните с него компании и съдържа материали, които са извлечени изцяло или частично от материали, предоставени и притежавани от GVC и други източници. Такъв материал е защитен от авторско право, търговска марка и други приложими закони. Нямате право да променяте, копирате, възпроизвеждате, препубликувате, качвате, публикувате, предавате, публично показвате, подготвяте производни произведения, базирани или разпространявате по какъвто и да е начин какъвто и да е материал от Сайта, включително, но не само текст, аудио, видео, код и софтуер. GVC нито гарантира, нито заявява, че използването от ваша страна на материали, показани на сайта, няма да наруши правата на трети страни, които не са собственост или са свързани с GVC. Интернет сайтовете на GVC може да съдържат или препращат към търговски марки, патенти, материали, защитени с авторски права, търговски тайни, технологии, продукти, процеси или други права на собственост на GVC и/или други страни. Никакъв лиценз или права върху такива търговски марки, патенти, материали, защитени с авторски права, търговски тайни, технологии, продукти, процеси и други права на собственост на GVC и/или други страни не ви се предоставят или предоставят.  

 

Global Vacation Club и програмите и продуктите, предоставени под марката Global Vacation Club, не се притежават, разработват или продават от Global Vacation Club. Global Vacation Club използва глобалните марки по лиценз от Global Vacation Club и неговите филиали.  

 

Вие се съгласявате, че ще правите само законни резервации добросъвестно за използване само от вас и вашите поканени гости, а не за други цели, включително, без ограничение, препродажба, недопустимо възлагане или публикуване на уебсайтове на трети страни, или правене на спекулативни, фалшиви или измамни резервации или каквато и да е резервация в очакване на търсене.

​​

Ограничаване на отговорността

ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАШАТА САЙТА И РАЗГРАЖДАНЕТО В САЙТА Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. Вие приемате пълна отговорност за прилагането на достатъчни процедури и проверки, за да удовлетворите изискванията си за точността и годността на сайта, включително информацията и за поддържане на каквито и да било средства, които може да изисквате за реконструкция на загубени данни или последващи манипулации или анализи на информацията ПРЕДОСТАВЕНО ТУК. ВИЕ ПРИЗНАВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАШАТА САЙТА И ВСЯКАКАВА ИНФОРМАЦИЯ, ИЗПРАТЕНА ИЛИ ПОЛУЧЕНА ВЪВ ВРЪЗКА С ТОЙ, МОЖЕ ДА НЕ Е СИГУРНА И МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕХВЪРТАНА ОТ НЕОТОРИЗИРАНИ СТРАНИ. ВИЕ ПОЕМАТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЦЯЛИТЕ РАЗХОДИ ЗА ВСЯКАТА НЕОБХОДИМА ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТ ИЛИ КОРЕКЦИЯ НА ВАШАТА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА ИЛИ ДРУГА СОБСТВЕНОСТ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ MVCI, НЕГОВИТЕ МАЙКИ ИЛИ ДЪЩЕРНИ КОМПАНИИ ИЛИ НЕГОВИТЕ ДЪРЖЕНИ ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ПРЯКИ, НЕПРЯКИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ ОТ ДРУГИ ЩЕТИ ЗАБАВЯНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ИЛИ ЗА КАКВАТО И ДА СЕ ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, РЕКЛАМИРАНИ В ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ САЙТА, ОТСТРАНЯВАНЕТО НА MVCI ИЛИ ИЗТРИВАНЕТО НА ВСЯКАКВИ МАТЕРИАЛИ ИЛИ ЗАПИСИ, ИЗПРАЩЕНИ НА ДРУГИ ЗАПИСИ. НА САЙТА, ДАЛИ НА ОСНОВА ДОГОВОР, ДЕРЕКТ, СТРОГА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ПО ДРУГИЯ начин, ДОРИ АКО GVC ИЛИ НЯКОЕ ОТ НЯВИТЕ ДЪЩЕРНИ КОМПАНИИ, СЪДЪРЖАНИ ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ Е БИЛО УВЕРЕНО ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ЩЕТИ. ТОЗИ ОТКАЗ СЕ ПРИЛАГА, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ЗА ВСЯКАКВИ ЩЕТИ ИЛИ НАВРАНЯВАНЕ, ВИЗИРАЩИ ОТ НЕУСПЕХА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ГРЕШКА, ПРОПУСКАНЕ, ПРЕКЪСВАНЕ, ИЗТРИВАНЕ, ДЕФЕКТ, ЗАБАВЯНЕ В РАБОТА ИЛИ ПРЕДАВАНЕ, КОМПЮТЪРНА КОМПЮТЪРНА КОМПЮТЪРНА КОМПЮТЪРНА КОМПЮТЪРНА ВИРУС, , ИЛИ КРАЖДА, УНИЩОЖАВАНЕ, НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО, ПРОМЯНА НА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАКВЪВ ЗАПИС. ВИЕ ИЗРИЧНО ПРИЗНАВАТЕ И СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ GVC, НЕГОВИТЕ МАЙКИ ИЛИ ДЪЩЕРНИ КОМПАНИИ, СЪДЪРЖАННИ ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КЛЕВЕТИ, ОБСИДНИ ИЛИ НЕЗАКОННО ПОВЕДЕНИЕ НА САЙТА.

Вие се съгласявате, че няма да използвате никакво устройство, софтуер или друг инструмент, за да пречите или да се опитвате да попречите на правилната работа на сайта и че няма да предприемате никакви действия, които налагат неразумно или непропорционално голямо натоварване на нашата инфраструктура. В допълнение, вие се съгласявате, че няма да използвате никакви роботи, паяци, друго автоматично устройство или ръчен процес, за да наблюдавате или копирате нашите уеб страници или съдържанието, съдържащо се тук, без предварителното изрично съгласие от упълномощен представител на GVC (такова съгласие се счита дадено за стандартна технология на търсачките, използвана от уебсайтове за търсене в Интернет за насочване на интернет потребителите към сайта).  

 

Сайтът може да ви предостави възможността да използвате потребителски имена, пароли или други кодове или устройства, за да получите достъп до ограничени части от Сайта („кодове за достъп“). Съдържанието, съдържащо се в такива зони с ограничен достъп, е поверително за GVC и ви се предоставя само за ваша лична употреба. Запазваме си правото да забраним използването на такива кодове за достъп от ваше име от трети страни, когато установим, че такова използване пречи на работата на Сайта или води до търговски ползи за други субекти в наш ущърб. Имате уникална парола, така че достъпът до информация може да бъде ограничен само до онези лица, на които сте предоставили паролата. Ваша е отговорността да защитите поверителността на паролата. GVC не поема отговорност за какъвто и да е достъп до информация или транзакции, които се изпълняват с предоставената ви парола. Силно препоръчваме да променяте паролата периодично, ако подозирате, че познаването на паролата вече не е ограничено до тези, които сте упълномощили.

 

Изявления

Всяка комуникация или материал, който предавате на Сайта по електронна поща или по друг начин, ще се третират като неповерителни и непатентни. Всичко, което предавате или публикувате, ще се счита за собственост и може да бъде използвано от GVC или неговите филиали за всякакви цели, включително, но не само, възпроизвеждане, разкриване, предаване, публикуване, излъчване и публикуване. Освен това GVC е свободен за използване и ще се счита, че притежава всички идеи, концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се във всяка комуникация, която изпращате до Сайта за каквато и да е цел, включително, но не само, разработване, производство, производство и маркетинг на продукти и услуги, използвайки такава информация. Разкриването, публикуването, представянето или предлагането на каквито и да било предложения на Сайта представлява прехвърляне към GVC на всички световни права, заглавия и интереси във всички авторски права и други права на интелектуална собственост в такова подаване. GVC може да редактира, копира, публикува, разпространява, превежда и по друг начин да използва във всеки носител всяко представяне, което препращате към GVC или публикувате на сайта и ще притежава изключително всички такива права, заглавия и интереси и няма да бъде ограничено по никакъв начин при използването му, комерсиално или по друг начин, на подаване или публикуване. GVC не е и няма да бъде задължен да: (1) поддържа в конфиденциалност което и да е от вашите или на който и да е потребителски публикации или публикации; (2) да плати на вас или на който и да е потребител каквато и да е компенсация за каквито и да било заявки; или (3) да отговорите на което и да е от вашите или на който и да е друг потребител, изпращане или публикации.

​​

Защита на авторското право

Ако вярвате добросъвестно, че материалите, хоствани на Сайта, нарушават вашите авторски права, можете да изпратите писмено известие до определения агент за авторски права за Global Vacation Club от името на GVC, което включва следната информация. Моля, имайте предвид, че Вашата жалба няма да бъде обработена, ако не е попълнена правилно или е непълна. Всяко погрешно представяне във вашето известие относно това дали съдържанието или дейността нарушават правата може да ви изложи на отговорност за щети.  

 

 

(i) Физически или електронен подпис на лице, упълномощено да действа от името на собственика на изключително право, за което се твърди, че е нарушено.

 

 

(ii) Идентификация на защитеното с авторски права произведение, за което се твърди, че е нарушено, или, ако множество защитени с авторски права произведения на един онлайн сайт са обхванати от едно уведомление, представителен списък на такива произведения на този сайт.

 

 

(iii) Идентификация на материала, за който се твърди, че нарушава или е обект на нарушаваща дейност и който трябва да бъде премахнат или достъпът до който трябва да бъде деактивиран, и информация, разумно достатъчна, за да позволи на GVC да намери материала.

 

 

(iv) Информация, достатъчна, за да позволи на GVC да се свърже с жалбоподателя, като адрес, телефонен номер и, ако е наличен, адрес на електронна поща, на който може да се осъществи връзка с жалбоподателя.

 

 

(v) Изявление, че жалбоподателят има добросъвестно убеждение, че използването на материала по начина, за който се оплаква, не е разрешено от собственика на авторските права, неговия агент или от закона.

 

 

(vi) Изявление, че информацията в уведомлението е точна и под наказание за лъжесвидетелстване, че жалбоподателят е упълномощен да действа от името на собственика на изключително право, за което се твърди, че е нарушено.


 

Можете да изпратите попълненото си известие до нас в Global Vacation Club по имейл до GVC.

 

GVC блог страница(и)

Сайтът може да предостави на вас и други потребители възможност да изпращате, публикувате, показват, предавате и/или обменяте информация, идеи, мнения, снимки, изображения, бележки, видео, творчески произведения или друга информация, съобщения, предавания или материали към нас, сайта или други („Публикации“ или „Публикации“). Публикациите не отразяват възгледите на GVC; и GVC няма никакво задължение да наблюдава, редактира или преглежда каквито и да е публикации на сайта. GVC не поема никаква отговорност или отговорност, произтичащи от съдържанието на подобни публикации, нито за грешки, клевета, клевета, клевета, пропуск, лъжа, непристойност, порнография, ругатни, опасности или неточности, съдържащи се в каквато и да е информация в тези публикации на сайта. Строго е забранено да публикувате или предавате каквито и да било незаконни, заплашителни, клеветнически, клеветнически, нецензурни, скандални, подстрекателски, порнографски или нецензурни материали, които биха могли да представляват или насърчават поведение, което би могло да се счита за престъпление, да доведе до гражданска отговорност или по друг начин нарушават всеки закон. Global Vacation Club ще сътрудничи изцяло с всички правоприлагащи органи или съдебно разпореждане, изискващо или насочващо GVC да разкрие самоличността на всеки, който публикува такава информация или материали.  

 

Регистрацията като потребител на блога на GVC означава, че приемате, че няма да публикувате материал, който може да причини обида, който е защитен с авторско право, търговска марка или друго право на собственост - без изричното разрешение на собственика на такива авторски права - или който съдържа лични телефонни номера или адреси. Че няма да използвате страниците на блога на GVC за публикуване или предаване на реклами или търговски предложения от всякакъв вид. Това GVC или неговият агент има право да редактира, цензурира, изтрива или променя по друг начин всяка публикация. Този сайт не проверява и не гарантира точността на материала, публикуван на страниците на блога на GVC, нито носи отговорност за каквито и да било загуби, щети или други задължения, причинени от публикуването.  

 

GVC може, по свое усмотрение, да прекрати вашата парола и акаунт за членове (или която и да е част от тях) или достъпа ви до Сайта, или да премахне и отхвърли всяка комуникация, предадена от вас, или информация, съхранявана, изпратена или получена чрез Сайта без предварително предизвестие и по каквато и да е причина, включително, но не само: (i) едновременен достъп до Сайта с идентични потребителски идентификационни номера, (ii) разрешаване на друго лице или юридическо лице да използва вашия потребителски идентификационен номер за достъп до Сайта, (iii) всяко друг достъп или използване на Сайта, освен ако изрично е предвидено, (iv) всяко нарушение на правилата и условията на настоящите Общи условия или правилата и разпоредбите, свързани с използването на софтуера и/или файловете с данни, съдържащи се в или до които се осъществява достъп чрез Сайта или (v) подправяне или промяна на който и да е от софтуера и/или файловете с данни, съдържащи се в Сайта или достъпни чрез него. Можете да прекратите достъпа си до страницата на блога на GVC по настоящото споразумение след тридесет (30) дни писмено предизвестие до GVC за намерението ви да прекратите. Прекратяването, спирането или отмяната на вашите права за достъп няма да засегне никое право или облекчение, на което GVC може да има право, по закон или по справедливост. При прекратяване на вашето членство всички права, предоставени ви, автоматично ще се прекратят и незабавно ще се върнат към GVC и неговите лицензодатели.

Отказ от гаранции

Въпреки че GVC полага разумни усилия за включване на актуална информация в сайта, GVC не дава гаранции или декларации относно нейната точност, навременност, надеждност, пълнота или друго. Съдържанието, материалите и продуктите или услугите, достъпни в или достъпни чрез Сайта, са КАКВИ СА И в максимална степен, допустима съгласно приложимото законодателство,

GVC ОТКАЗВА ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗНАЧЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО, ПОДРАЗНАЧЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВИЯ, ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ И ДА СЕ ИЗВЪРШАТ ГАРАНЦИИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ. GVC НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ФУНКЦИИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТАКИВА МАТЕРИАЛИ И ПРОДУКТИ, ИЛИ В САЙТА, ЩЕ БЪДАТ НЕПРЕКЪСВАНИ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, ЩЕ БЪДАТ ДОСТЪПНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ, СЕ КОРИГИРАТ ИЛИ САЙТЪТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ СЪРВЪРЪТ, КОЙТО ГИ ПРАВИ ДОСТЪПЕН, СА БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ. Някои юрисдикции не позволяват изключването на подразбиращи се гаранции, така че горното изключване може да не се отнася за вас.

​​

Технически неточности и печатни грешки

Информацията на GVC може да съдържа технически неточности и типографски грешки, включително, но не само, неточности, свързани с ценообразуването или наличността. GVC не поема отговорност или отговорност за такива неточности, грешки или пропуски и няма задължение да уважава информацията, засегната от такива неточности. GVC си запазва правото да прави промени, корекции и/или подобрения на GVC Информацията, както и на продуктите и програмите, описани в тази информация, по всяко време без предизвестие.

​​

Наличност на продукти и услуги

Интернет сайтовете на GVC съдържат информация за възможността на GVC да резервира продукти и услуги по целия свят, не всички от които са налични на всяко място, нито са собственост на GVC. Позоваването на продукт или услуга на GVC в интернет сайт на GVC не означава, че такива продукти или услуга са собственост на GVC или ще бъдат налични във вашето местоположение.

​​

Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите, защитавате и държите GVC и неговите дъщерни дружества, филиали и техните съответни служители, директори, собственици, служители, агенти, доставчици на информация и лицензодатели (колективно „Обезщетените страни“) безвредни от и срещу всякакви искове, отговорност , загуби, действия, дела, разходи и разноски (включително адвокатски хонорари), произтичащи от или възникнали от нарушаване от ваша страна на настоящите Общи условия. GVC си запазва правото, за своя сметка, да поеме изключителната защита и контрол върху всеки въпрос, който иначе подлежи на обезщетение от вас, и в такъв случай вие се съгласявате да сътрудничите на защитата на GVC по такъв иск.

​​

Не-GVC сайтове

Ако решите да напуснете сайта чрез връзки към други сайтове извън GVC, включително тези на рекламодатели, GVC не носи отговорност за политиките за поверителност на тези сайтове или бисквитките, които тези сайтове използват. Освен това, тъй като GVC няма контрол върху такива сайтове и ресурси, вие потвърждавате и се съгласявате, че GVC не носи отговорност за наличието на такива външни сайтове или ресурси и не одобрява и не носи отговорност за каквото и да е съдържание, реклама, продукти , или други материали на или налични от такива сайтове или ресурси.

​​

Приложимо право

GVC е компания, регистрирана в Обединеното кралство (регистрационен номер на фирма 12346367) и нашият уеб сайт е предмет на законите на Обединеното кралство. GVC ще разкрие всяка информация относно използването на този сайт, включително лична информация, отнасяща се до вас, без ваше разрешение, когато това се изисква от закона, или при добросъвестно убеждение, че такова действие е необходимо за разследване или защита срещу вредни дейности за гостите, посетителите, сътрудниците на GVC, или собственост (включително този сайт), или на други.

newgvclogo.png
bottom of page